Skip to main content

Vacancies at IT for Change

Head Office, Bengaluru

Project Leader - Education
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ - ಶಿಕ್ಷಣ
Project Assistant
Research Assistants/Associates (Gender, Governance and Education)
Research Assistant/ Associate - Internet governance
Technical Associate
Project Associate – IT
Communication Manager

 

Field Office, Mysore

Head of Field Unit, Mysore
Project Associate, Mysore
Community Media Associate/Assistant
Documentation Officer


Project Leader - Education

Location: Bengaluru, India

IT for Change (www.itforchange.net), an NGO that works on the use of Information and Communication Technologies for social change at global, national and local levels, wants Mathematics, Science and Social Science teachers as project leaders for its innovative and pioneering education projects. Graduates with 2-5 years teaching experience, fluent in Kannada and aspiring to to improve the quality of education system may apply. We are looking for teachers keen to derive satisfaction and fulfilment in being associated with social and development work and a willingness to engage with the government education system to bring about systemic change.

We work with the government education system in Karnataka in the area of Teacher Professional Development, to build a network of teachers who would collaborate with one another on issues of teaching and learning. In our work, we attempt to bring in the power of ICTs to address two challenges in education – the professional development of the teacher and availability of good quality educational resources.

We also work intensively and directly with select schools in Bangalore and Yadgir, and teacher education institutions (DIETs) in different districts in Karnataka. More information about our work can be found on our website at www.itforchange.net/education and http://RMSA.KarnatakaEducation.org.in. We provide school-based support for ICT integration into teacher professional development as well as for school and classroom processes.

The ideal candidates would be teachers with a deep subject understanding, interest in exploring new perspectives in education , and willingness to engage with new processes of teaching-learning including the use of ICTs.

Job Profile:

 • Work as a part of the education team at ITfC and conduct training programmes for the government school teachers and teacher-educators

 • Development of digital curricular resources in different subject areas

 • Explore use of educational software tools

 • Contribute to building subject teacher networks within districts and across the state of Karnataka

 • Visit schools to provide school-based support

Experience and Skills:

 • Around 2 - 5 years of teaching experience in one or more of the subjects mentioned

 • Deep understanding of education and Indian social contexts

 • Keenness to explore new processes and technologies

 • Comfort in the in the use of computers though no specific application knowledge is required

 • Proficiency in Kannada – including spoken and written preferred

 • People skills and ability to work with a team are essential.

The place of work will be Bengaluru, with occasional travel across Karnataka. Remuneration will be commensurate with qualifications and experience and would not be a constraint for the right candidate. The job would be exciting and 'cutting edge' (pioneering new models of teacher education in India) and has scope for immense job satisfaction.

To apply:

Please email your complete CV to jobs-TE@itforchange.net with Project Leader in the subject line.


ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ - ಶಿಕ್ಷಣ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಾಗತಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾಹನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ (ಐ ಸಿ ಟಿ) ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಐ ಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ತಮ್ಮ ನವೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮಾನ್ವೇಶಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಗಳಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಡನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹವರ್ತಿಸಲು ಒಂದು ಜಲದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಸಾವಾಲುಗಳಾದ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೊರಕುವಿಕೆಗಾಗಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಡುತ್ತೇವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳೊಡನೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಯೆಟ್) ಗಳೊಡನೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ www.itforchange.net/education ಮತ್ತು http://RMSA.KarnatakaEducation.org.in, ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಡನೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಗಳ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನವೀನ ದೃಷ್ಠಿಕೋನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಶಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ, ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಟಿಗಳ ಬಳಕೆನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪನ-ಕಲಿಕೆಗಳ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಡನೆ ತೊಡಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.

ಊದ್ಯೋಗ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ:

 • ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂಡದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ್ನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.

 • ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಕೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .

 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ.

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಗೆ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಾಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು.

 • ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ

 • ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 2 - 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಾಪನ ಅನುಭವ

 • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ

 • ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಶಿಸುವ ಉತ್ಸುಕತೆ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳ ಸುಲಭ ಬಳಕೆ (ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಅನ್ವಯಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ)

 • ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆ - ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಒದು ಬರೆಯಲು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಸಹಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಖ್ಯ

 

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪ್ರವಾಸ ವಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಇದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹಾಗು ಖುಷಿ ನೀಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಥಮಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು:

ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು jobs-TE@itforchange.net -ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ Project Leader ಎಂಬ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.


Project Assistant

Location: Bengaluru, India

IT for Change (www.itforchange.net), an NGO that works on the use of Information and Communication Technologies for social change at global, national and local levels, wants Mathematics, Science and Social Science teachers as project assistants for its innovative and pioneering education projects. Graduates with 1-3 years experience, fluent in English and Kannada, keen to derive satisfaction and fulfilment in being associated with social and development work, may apply.

We work with the government education system in Karnataka in the area of Teacher Professional Development, to build a network of teachers who would collaborate with one another on issues of teaching and learning. In our work, we attempt to bring in the power of ICTs to address two key challenges in education – the professional development of the teacher and availability of good quality educational resources.

We also work intensively and directly with select schools in Bangalore and Yadgir, and teacher education institutions (DIETs) in different districts in Karnataka. More information about our work can be found on our website at www.itforchange.net/education and http://RMSA.KarnatakaEducation.org.in. We provide school-based support for ICT integration into teacher professional development as well as for school and classroom processes.

Candidates must have interest in exploring ICTs, though there is no prior requirement of any specific ICT/ computer related skills. The role involves working as a part of the education team at ITfC, and covers following aspects

Job Profile:

 1. Provide logistical support to the education team projects

 2. Plan and manage logistics of workshops

 3. Provide project documentation support and project reporting

 4. Communicating with project participants and partners

 5. Support co-ordination of the teacher and teacher educator networks

Experience and Skills:

 • Prior experience with providing project management support would be preferred.

 • Around 2+ years experience preferred

 • Must be proficient in the use of computers though no specific application knowledge is required;

 • Proficiency in Kannada and English – including spoken and written required

 • People skills and ability to work with a team are essential.

The place of work will be Bengaluru, with occasional travel across Karnataka. Remuneration will be commensurate with qualifications and experience and would not be a constraint for the right candidate. The job would be exciting and has scope for immense job satisfaction.

To apply:

Please send in your complete CV to jobs-TE@itforchange.net with Project Assistant as the subject.


Field Office, Mysore

Head of Field Unit, Mysore
Location: Mysore, India

IT for Change (www.ITforChange.net) is looking for a dynamic, young leader, passionate about social justice and community-based work to head our field centre at Mysore called 'Prakriye' (http://www.itforchange.net/field_centre). This Centre is an exciting and cutting edge space guiding transformatory social change processes. With a strong focus on participatory methods and marginalised groups, our work has contributed to new development models on the ground through local partnerships.

It is not necessary for applicants to have worked with IT in development before, while they must have an interest in and eagerness about this area. What is more important is have experience in participatory community development work with strong focus on equity and social justice. Applicant should preferably have worked directly with grassroots communities and understand the field realities and sustainable development processes which are required to implement a new development initiative.

The position involves taking autonomous leadership of 'Prakriye', with an independent committed team of around 15. The selected candidate will be able to shape this nascent organization. which is slated to become a premier resource centre for new development processes and practices in the information age, both nationally and globally. The position will entail key responsibilities in strengthening the linkages between field-based practice and IT for Change's research and advocacy mandates.

Candidates will need to be in the age group of 30 to 40, with a versatile skill-set combining communication, training, documentation and team leadership. Excellence in written and spoken Kannada and English is mandatory. A proven track record in independent project implementation is also useful.

To Apply:

Interested candidates may apply to jobs@ITforChange.net with their CV and 2 references. Shortlisted candidates will be intimated via email.
 


Project Associate, Mysore
Location:
Mysore, India

Prakriye - Centre for Community Informatics and Development (http://www.itforchange.net/field_centre), IT for Change (www.ITforChange.net) is looking for team members with demonstrated interested in community media and development. Applicant should be committed to participatory development and should have demonstrated creativity in field implementation. Prakriye is an exciting and cutting edge space for development innovations. With a strong focus on marginalised groups and the use of participatory methods, our work in radio, video and telecentre based approaches has contributed to new development models on the ground.

 

The job requires a keen professional acumen to understand governance and social development in the Indian context. Knowledge of spoken and written Kannada, a strong orientation to team work and incisive analytical skills for documentation are mandatory.

 

With a strong focus on marginalised groups and the use of participatory methods, our work has contributed to new development models on the ground. Interested candidates may apply to Jobs@ITforChange.net with their CV and 2 references. Shortlisted candidates will be intimated via email.


Community Media Associate/Assistant

Location: Mysore, India

 

IT for Change (www.ITforChange.net) is looking for candidates with a keen interest in the use of video and other digital tools for the empowerment of marginalised groups for our field centre at Mysore, Prakriye - Centre for Community Informatics and Development (http://www.itforchange.net/field_centre). This Centre is an exciting and cutting edge space guiding transformatory social change processes incorporating digital methods.

 

Given the strong focus on marginalised groups and the use of participatory methods, our work in radio, video and telecentre based approaches has contributed to new development models on the ground, through local partnerships. The role would involve extensive use of audio, video and other digital tools for the creation of documentaries, programmes and short films, and training members of the community and community based organisation, the Centre works with.

 

Interested candidates may apply to Jobs@ITforChange.net with their CV and 2 references. Shortlisted candidates will be intimated via email.

 


Documentation Officer

Location: Mysore, India

IT for Change (www.itforchange.net) is looking for a Documentation Officer for its field centre at Mysore, Prakriye - Centre for Community Informatics and Development (http://www.itforchange.net/field_centre). This Centre is an exciting and cutting edge space guiding transformatory social change processes incorporating digital methods. With a strong focus on participatory methods and marginalised groups, our work in radio, video and telecentre based approaches has contributed to new development models on the ground through local partnerships.

 

The role involves documenting the activities of the centre including training programmes, field visits, interactions with community members as well as internal meetings and processes. The role would involve the preparation of reports, manuals, process documents for the Centre. Prakriye as part of its vibrant work has over time produced many short films and documentaries and keeping a track of the documentation resources created by other members of the team will also be an important responsibility. The candidate also has to coordinate the knowledge creation processes of the Field Centre and the Bengaluru office. For all this, the documentation officer has to also participate in the field activity of the Centre.

Candidates (preferably female) with a versatile skill-set combining communication, documentation and field work will be preferred. Excellence in written and spoken Kannada and English is mandatory. Prior experience in a similar profile will be preferred.

 

Interested candidates may apply to Jobs@ITforChange.net with their CV and 2 references. Shortlisted candidates will be intimated via email.

 Head Office, Bengaluru

 

Research Assistants/Associates (Gender, Governance and Education)

Location: Bengaluru, India

Job Profile:

IT for Change is looking for young thinker-activists with expertise in the field of governance, education, feminist approaches,and participatory development to support our research and advocacy work. The position offers an opportunity to be associated with an emerging field that has much potential for leadership and innovative work.

The role involves working with the Directors from concept design to coordination and execution of research projects and advocacy activities. Areas of work include e-governance, new media and local transformation, techno-pedagogy, knowledge and technology politics technological architectures and socio-economic rights. The candidate must be able to think strategically, work independently and author outputs of very high quality. The candidate will be expected to take on programmatic responsibilities in the organisation, prepare policy briefs and communication material, undertake dissemination of research findings for influencing change, organise national and international meetings and workshops, and continuously endeavour to broaden the organisation's network of allies.

Who we are looking for:

We are looking for researcher-activists with a drive for institution-building, familiar with the challenges and opportunities that NGOs in the South that straddle multiple spaces of influence from global to local offer. A commitment to team work and collaborative knowledge processes is imperative. Applicants should have an appropriate qualification in social sciences/development studies/gender studies and education. Designation would depend on relevant qualifications and experience in independent research and project management, requiring a strong theoretical orientation as well as analytical and writing skills. Some acquaintance with ICTs for development and information society issues is preferable, but not absolutely necessary for candidates, however, a keen interest in learning about and building competencies in the area is required. Oral and written skills in one or more Indian languages is mandatory.

Depending on the relevant experience and qualifications, the candidate will be considered for the positions of either research associate and research assistants.

To Apply:

Please send your complete CV along with a writing sample (preferably published work) to jobs@ITforChange.net


Research Assistant/ Associate - Internet governance

Location – Bengaluru, India

The role involves working with the Directors from concept design to coordination and execution of research projects and advocacy activities in the area of Internet governance.

 

The candidate should be interested in political economy issues around how the Internet is governed globally, and nationally. The candidate will need to track Internet related news and events, and global and national governance issues, help in undertaking research, analysis and developing policy briefs and communication material, undertake dissemination of research findings for influencing change, organise national and international meetings and workshops, and continuously endeavour to broaden the organisation's network of allies. The candidate must be able to think strategically, work independently and author outputs of very high quality.

Preference will be given to those with a drive for institution-building, and familiar with the challenges and opportunities that NGOs in the global South offer. Applicants should have an appropriate qualification in social sciences/development studies/gender studies with research and project management skills. Knowledge of at least one Indian language will be preferred.

 

The position and remuneration will be commensurate with the relevant experience and qualifications of the candidate.

To Apply:

Please send your complete CV along with a writing sample (preferably published work) to jobs@ITforChange.net


Technical Associate

Location: Yadgir, Karnataka

IT for Change, an NGO that works on the use of Information and Communication Technologies for social change at global, national and local levels, has a vacancy for the role of “Technical Associate”. We are looking for individuals willing to commit their technical skills to the process of social change and keen to work in the development sector. The candidate should be able to adjust to the special circumstances of NGO work, and derive satisfaction and fulfilment in being associated with social and development work.

We work with the public education system in Karnataka where our work focuses on Teacher Professional Development and building a network of teachers who would collaborate with one another on issues of teaching and learning. More information about our work can be found on our website at www.itforchange.net and http://RMSA.KarnatakaEducation.org.in.

A new project is being initiated in Yadgir block, Karnataka as a part of the Kalike Samrudhi Upakrama program, supported by the Sir Ratan Tata Trust, which will aim to improve the teaching learning processes through the integration of ICTs into the education system. To support our work with high schools in Yadgir, we are looking for a technical associate who would provide the technical support for the schools and teachers we work with.

Job Profile:

 • Software installation, configuration, maintenance, upgrade and support in schools;

 • Network maintenance and support;

 • Hardware maintenance and support;

 • Provide preventitive and breakdown suppport through on-site visits as well as through email and telephone;

 • Provide training on software and hardware to teachers;

 • Travel across Yadgir schools to help maintain the technology infrastructure in schools.

Experience and Skills:

 • 2-3 years in similar job providing support;

 • Willingness to work in the development sector;

 • Good knowledge of computer operating systems and commonly used applications;

 • Fluency in Kannada – reading and writing. Reasonable fluency in speaking English and Hindi and good communication skills;

 • Willingness to learn new technologies and tools, especially Free and Open Source Software;

 • People interaction and team skills;

 • Ability to trouble shoot and problem solve technical issues with an open and creative mind;

 • Age not more than 30 years.

Education or Formal Training:

 • Bachelor of Science in Computer Science or related field.

 • Exceptional candidates with Diploma – CS/ IS/ hardware training certifications will also be considered.

 • Exposure to GNU/Linux operating system preferred though not essential.

The place of work will be Yadgir. There will be occasional travel to Bangalore and across other districts in Karnataka. ITfC combines a challenging, dynamic work environment and excellent professional growth opportunities. Remuneration will be commensurate with qualifications and experience and would not be a constraint for the right candidate.

To apply

Please send in your complete CV to jobs-TA-Yadgir@itforchange.net with Technical Assistant – Yadgir as the subject.


Project Associate - IT
Location: Bengaluru, India

IT for Change is looking for individuals who are willing to commit their technical skills to the process of social change and keen to work in the development sector. The candidate should be able to adjust to the special circumstances of NGO work, and derive satisfaction and fulfilment in being associated with social and development work.

 

Candidate will be required to support the work of the organization by providing in-house technical support as well as provide application implementation and support for our project partners. The position will assume overall responsibility for technology support and management. ITfC combines a challenging, dynamic work environment and excellent professional development opportunities.

 

Job Profile:

 • Manage a small team of Technology Support specialists and serve as coach and mentor;

 • Manage and troubleshoot in areas of IT infrastructure and network (GNU/Linux LAN);

 • Research, implement or modify internal systems as necessary to meet quality work environment;

 • Track, monitor and maintain technical requirements and resources, including procurement of new systems, hardware and software;

 • Recommend and implement processes to ensure consistent usage and security of IT systems;

 • Oversee IT Support for workshops, and for other public organizations that ITfC works with;

 • Explore new developments in Free Software and experiment with adopting different free software applications within the organisation and at partner's locations in existing and new areas.

Experience and Skills:

 • Minimum 3 years of work covering information systems and support experience required;

 • In-depth knowledge of computer operating systems and commonly used applications;

 • Willingness to learn new technologies and tools;

 • Ability to interact with cross-functional teams;

 • Problem solving skills and experience;

 • Ability to trouble shoot an issue in an effective manner.

Education or Formal Training:

 • Bachelor of Engineering or Science in Computer Science or related field.

 • Exposure to GNU/Linux operating system preferred.

 • Willingness to work in the development sector.

Please send your CV to jobs-tech@itforchange.net.
 


Communication Manager
Location: Bengaluru, India

Job Profile:

The Communications Manager will be expected to provide support to the research, advocacy and field teams of IT for Change in developing appropriate publication and dissemination materials addressing diverse audiences and to communicate with the constituencies critical to our work. S/he will be responsible for the following:

 • Content management: Supporting the research team in writing, editing, designing and publishing for blogs, websites, periodic bulletins, reports, brochures and other publications.

 • Strategic Communications: Reaching out to and networking with institutions (such as NGOs and government departments) and press at global and local levels.

 • Programmatic Management: Taking on related programmatic tasks and responsibilities, establishing internal procedures and protocols to meet deadlines and assure an effective information flow as part of the organisation's routine and on special events such as workshops, visits and trainings.

 • Web and Social Media management: Optimising IT for Change's online presence, overseeing/creating websites and social media design and managing the content. Experience in web applications, web writing and online communities animation is desirable.

 • Knowledge creation: Researching the evolution of the organisation's work to support current research and avocacy projects, as well as supporting the research team by generating up-to-date literature reviews on specific topics.

Who we are looking for:

The candidate should be a postgraduate with interest in communication and publication activities for the development sector. S/he must possess excellent writing skills in English, be able to work collaboratively in teams and have a flair for editing.

Oral and written skills in one or more Indian languages is highly desirable.

Demonstrated experience in communicating complex issues in a cogent manner to diverse constituencies would be preferred.

Decisions about suitability for the positions and about remuneration depend on appropriate experience and skills. Excellent writing skills and the ability for collaborative team work are prerequisites.

To Apply:

Please send in your complete CV to jobs@ITforChange.net. For the Communication Manager position, please also send a writing sample, preferably published.

Tags: